اتصال به درگاه پرداخت

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت pay.ir

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت pay.ir متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت به پرداخت ملت

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به "به پرداخت ملت" (بانک ملت) متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت سایان کارت

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت سایان کارت متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت فن آوا کارت

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت فن آوا کارت متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت سامان کیش

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت سامان کیش متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت آسان پرداخت (آپ)

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت آسان پرداخت (آپ) متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت سداد

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت سداد متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت ایران کیش

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت ایران کیش متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت پاسارگاد

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت پاسارگاد متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت الکترونیک سپهر

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت الکترونیک سپهر (مبنا کارت) متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت پارسیان

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت پارسیان متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت نوین آرین (اقتصاد نوین)

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت نوین آرین (اقتصاد نوین) متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت زرین‌پال

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت زرین‌پال متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت آی‌دی پی

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت آی‌دی پی متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال سایت به درگاه پرداخت نکست پی

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت نکست پی متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت زرین‌پال (رایگان)

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت زرین پال متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت پردانو

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت پردانو متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت باهمتا(وب‌پی)

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت باهمتا متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت زیبال

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت زیبال متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت پل کارت

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت پل کارت متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.