اتصال به افزونه ها

اتصال آراس فرم (RSForm) به درگاه‌ پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال آراس فرم (RSForm Pro) به درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و شیوه ایجاد و تنظیم انواع فرم پرداختی در آراس فرم از طریق جومبانک همراه با فیلم آموزش داده شده.

اتصال دی جی کلاسی فیدز (DJ Classifieds) به درگاه پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال دی جی کلاسی فیدز (DJ Classifieds) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال جی بی جابز (JB Jobs) به درگاه پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال جی بی جابز (JB Jobs) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال ویرچومارت (Virtuemart) به درگاه پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال ویرچومارت (virtuemart) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال هیکاشاپ (Hikashop) به درگاه پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال هیکاشاپ (Hikashop) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال ایشاپ (EShop) به درگاه پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال ایشاپ (EShop) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال جی2 استور (J2Store) به درگاه پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال جی2 استور (J2Store) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال کی‌۲ استور (K2Store) به درگاه پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال کی۲ استور (K2 Store) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال آراس ممبرشیپ (RSMembership) به درگاه پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال آراس ممبرشیپ (RSMembership Pro) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال گورو (Guru) به درگاه پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال گورو (Guru) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال جومشاپینگ (JoomShoping) به درگاه پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال جومشاپینگ (JoomShoping) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال جوم‌بری (Joombri) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه اتصال جوم‌بری (Joombri) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال رزرو دکتر جومینا 2 (Joomina Doctor) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه اتصال رزرو دکتر جومینا 2 (Joomina Doctor) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال دیجی کام (DigiCom) به درگاه پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال دیجی کام (DigiCom) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال ویک اپوینتمنتس (Vik Appointments) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه اتصال ویک اپوینتمنتس (Vik Appointments) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال ممبرشیپ پرو (Membership pro) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه اتصال ممبرشیپ پرو (Membership pro) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال ویک بوکینگ (Vik Booking) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه اتصال ویک بوکینگ (Vik Booking) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال فایل‌شاپ جومینا (چارفایل۲) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه فایل‌شاپ جومینا (چارفایل۲) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال فروش فایل جومینا (QuickSell File) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه اتصال فروش فایل جومینا (QuickSell File) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال پی پلنز (Payplans) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه اتصال پی پلنز (Payplans) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال اینووس منیجر (Invoice manager) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه اتصال اینووس منیجر (Invoice manager) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال سی‌ام گروپ باینگ (CMGroupBuying) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه اتصال سی‌ام گروپ باینگ (CMGroupBuying) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

سی‌ام گروپ باینگ (CMGroupBuying)

اتصال ویک ایونتس (Vik Events) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه اتصال ویک ایونتس (Vik Events) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال جی‌بیزینس دایرکتوری (J-BusinessDirectory) به درگاه پرداخت از طریق جومبانک

در این مقاله شیوه اتصال جی‌بیزینس دایرکتوری (J-BusinessDirectory) به همه درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک و تنظیمات آن همراه با فیلم آموزش داده خواهد شد.

اتصال اس‌پی ال‌ام‌اس (SP LMS) به درگاه‌ پرداخت [جوملا]

در این مقاله شیوه اتصال اس‌پی ال‌ام‌اس (SP LMS) به درگاه‌های پرداخت آنلاین از طریق جومبانک همراه با فیلم آموزش داده شده.